top of page

เจตจำนงของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

1
2

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

bottom of page