top of page

ประวัติความเป็นมา

             อดีตเป็นป่าดงดิบมีกลุ่มบุคคลอพยพตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนใกล้หนองน้ำมีสาหร่ายสีเขียวเต็มไปหมดจึงได้ตั้งชื่อว่า”หนองสาหร่าย” อยู่ในเขตตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2516 แยกตำบลออกจากตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง เป็นตำบลหนองสาหร่าย ในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 53 ก. ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2537) เป็นกฎหมายที่ใช้จัดระเบียบการบริหารงานในตำแหน่งแทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 การปรับฐานะการบริหารงานในระดับตำบลในรูปแบบสภาตำบลหนองสาหร่าย เป็นอาคารสภา ก่อสร้างขึ้นตามเงินโครงการเงินผันในสมัย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ เป็นนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2518 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 90,000 บาท นับตั้งแต่ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

 

 

ในส่วนนี้จะสรุปเป็นรายปี

  • วันที่ 15 สิงหาคม 2516 ตั้งตำบลหนองสาหร่าย โดยแยกออกจากตำบลจันทึก 

  • วันที่ 1 มิถุนายน 2520 ตั้งตำบลวังกะทะ โดยแยกออกจากตำบลหนองสาหร่าย 

  • วันที่ 1 พฤษภาคม 2525 ตั้งตำบลคลองม่วง โดยแยกออกจากตำบลวังกะทะ (ซึ่งแยกออกจากตำบลหนองสาหร่าย เมื่อ พ.ศ. 2520) 

  • วันที่ 1 สิงหาคม 2527 ตั้งตำบลวังไทร โดยแยกออกจากตำบลหนองสาหร่าย

  • วันที่ 2 มีนาคม 2538 ได้จัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

bottom of page