top of page

ตรวจประเมิน ITA 

06. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
34. การประเมินความเสี่ยงการสุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
40. การขับเคลื่อนจริยธรรม

41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

bottom of page