เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร