โครงการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนด้วยกระบวนการ school health literacy model ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในชุมชนด้วยกระบวนการ school health literacy model ณ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับเกีรยติจาก น.ส.โศภิษฐาจารีย์ สิทธิเสนา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกลางดง เป็นวิทยากรในครั้งนี้

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานมอบบ้านในกับนางสาวสนม วงค์เพ็ชร บ้านเลขที่ 191 หมู่ที่ 25 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองสาหร่าย ซึ่งมีฐานะยากจนและพิการทางการพูดและการได้ยิน

วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานมอบบ้านในกับนางสาวสนม วงค์เพ็ชร บ้านเลขที่ 191 หมู่ที่ 25 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองสาหร่าย ซึ่งมีฐานะยากจนและพิการทางการพูดและการได้ยิน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างบ้านจาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในโครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และได้การสนับสนุนจากหลายภาคส่วนโดยได้รับความอนุเคราะห์จากหลาย ๆ ภาคส่วน ดังนี้1.พระครูภัทรจิตตาภรณ์ ดร. เจ้าคฯะตำบลคลองม่วงเขต 2 เจ้าอาวาสวัดซับหวาย2.สถานนีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ นิคมลำตะคอง หนองสาหร่าย3.กองพันสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก4.นายศรัญยพงษ์ อนิวัตกูลชัย ที่ปรึกษานายอำเภอปากช่อง5.นายณัฐ แก้วนัน กก.ตร.สภ.หนองสาหร่าย6.นายมิชชา พงษ์สว่าง นายก อบต.หนองสาหร่าย7.ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองสาหร่าย พร้อม อสม.

ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา และคณะจากท้องถิ่นจังหวัด เข้าตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการขยะฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น.ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าที่ร้อยตรีขรรค์ไชย ทันธิมา และคณะจากท้องถิ่นจังหวัด เข้าตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการขยะฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

โครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น ประจำปี 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ลงพื้นที่มอบแว่นตาในโครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น ประจำปี 2565 จำนวน 517 อัน และไม้เท้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้สูงอายุและเด็กในเขตพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองสาหร่าย

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองสาหร่าย ณ หอประชุมโรงเรียนปากช่อง 2

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

วันนี้ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ เรื่องแนะนำข้าราชการโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม และวาระอื่นๆ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจาน ซอย ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองจาน ซอย ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ บ้านหัวสนาม (ข้างโรงเรียนคลองยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ บ้านหัวสนาม (ข้างโรงเรียนคลองยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ เอกสารประกวดราคาฯ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการมีดังนี้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และพฤติกรรมที่ดีในการดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อสร้างสุขนิสัยให้นักเรียนแปรงฟันวันละ 3 ครั้ง และมีทักษะการแปรงฟันที่ถูกต้องตามช่วงวัย เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพฟันน้ำนมให้ดี เพื่อรองรับฟันแท้ที่กำลังจะงอกของเด็ก

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองคการบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองคการบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ เรื่องรับรองการประชุม เรื่องการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องการขอใช้พื้นที่หมู่ 9 ในการสร้างวัด และวาระอื่นๆ

การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า จำนวน 3,000 บาท/ครัวเรือน ในพื้นที่เขตตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นายมิชา พงษ์สว่าง นายก อบต. หนองสาหร่าย ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของชาวตำบลหนองสาหร่าย เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) จึงได้มีการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า จำนวน 3,000 บาท/ครัวเรือน ในพื้นที่เขตตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมด 25 หมู่บ้าน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ได้ดำเนินการแจกจำนวน 245 ครัวเรือน

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา ณ ศูนย์วิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ และนายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นตัวแทนนายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารตำบลหนองสาหร่าย ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา ณ ศูนย์วิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

1 2 7
Message us