กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้าง Health Literacy

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้าง Health Literacy ตามหลักการจัดการโรคเรื้อรังแนวใหม่ ด้วยหลัก 4 อ. (อารมณ์ อาหาร ออกกำลังกาย และเอาพิษออก)

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ อาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้าในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

วันที่ 30 มีนาคม 2564 กองสาธารณสุข อบต.หนองสาหร่าย จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ อาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

อบต.หนองสาหร่ายพร้อมทีมงาน EMS และงานป้องกันฯ รับคณะดูงานจาก อบต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วันที่ 29 มีนาคม 2564 นำโดยนางสาวอรรถศรี มูลเงิน รองปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. พร้อมทีมงาน EMS และงานป้องกัน อบต.หนองสาหร่าย รับคณะดูงานจาก อบต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

อบต.พร้อมทีมงาน EMS และงานป้องกัน อบต.หนองสาหร่าย รับคณะดูงานจาก อบต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

วันที่ 19 มีนาคม 2564 รับคณะดูงานจาก อบต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ศึกษาดูงานในโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ การป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ ห้องประชุม อบต.หนองสาหร่าย

กิจกรรมจิตอาสาเก็บกวาดและทำความสะอาดบริเวณริมถนนในเขตพื้นที่หนองสาหร่าย

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นางสาวอรรถศรี มูลเงิน ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. พร้อมพนักงาน อบต.หนองสาหร่าย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเก็บกวาดและทำความสะอาดบริเวณริมถนนในเขตพื้นที่หนองสาหร่าย

อบต.หนองสาหร่าย ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2564

ทีมผู้ก่อการดี (MERIT MAKER) ป้องกันเด็กจมน้ำ อบต.หนองสาหร่าย เข้าร่วมประชุม ชี้แจงการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ ระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2564 และได้รับรางวัลชมเชย(ระดับทอง) ระดับประเทศ ประจำปี 2563

ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ คณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ดูงานในเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และพึ่งพาตนเอง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจคัดกรองป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกตรวจคัดกรองป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ร้านค้า ที่ขายอาหารทะเล ณ ตลาดคลองยาง ม.9 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

กิจกรรมในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1 3 4
Message us