โครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น ประจำปี 2565

วันที่ 22 กันยายน 2565นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ลงพื้นที่มอบแว่นตาในโครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็น ประจำปี 2565 จำนวน 517 อัน และไม้เท้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับผู้สูงอายุและเด็กในเขตพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองสาหร่าย

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองสาหร่าย ณ หอประชุมโรงเรียนปากช่อง 2

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม

วันนี้ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ เรื่องแนะนำข้าราชการโอนย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ เรื่องจ่ายขาดเงินสะสม และวาระอื่นๆ

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการมีดังนี้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และพฤติกรรมที่ดีในการดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อสร้างสุขนิสัยให้นักเรียนแปรงฟันวันละ 3 ครั้ง และมีทักษะการแปรงฟันที่ถูกต้องตามช่วงวัย เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพฟันน้ำนมให้ดี เพื่อรองรับฟันแท้ที่กำลังจะงอกของเด็ก

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองคการบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองคการบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ เรื่องรับรองการประชุม เรื่องการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ เรื่องการขอใช้พื้นที่หมู่ 9 ในการสร้างวัด และวาระอื่นๆ

การช่วยเหลือและเยียวยาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า จำนวน 3,000 บาท/ครัวเรือน ในพื้นที่เขตตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นายมิชา พงษ์สว่าง นายก อบต. หนองสาหร่าย ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของชาวตำบลหนองสาหร่าย เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) จึงได้มีการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า จำนวน 3,000 บาท/ครัวเรือน ในพื้นที่เขตตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมด 25 หมู่บ้าน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ได้ดำเนินการแจกจำนวน 245 ครัวเรือน

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา ณ ศูนย์วิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ และนายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นตัวแทนนายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารตำบลหนองสาหร่าย ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา ณ ศูนย์วิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ (PCL)

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ (PCL) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะการปฏิบัติงานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในด้านการศึกษา ให้เกิดผลของงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดผลดีต่อภาพรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป

โครงการกีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการกีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้เป็นประธานเปิดโครงการกีฬาสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ หแประชุมโรงเรียนปากช่อง 2 ซึ่งภายในงานได้มีแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองและครูร่วมกิจกรรมในโครงการครั้งนี้ด้วย วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาให้เด็กที่เรียนอยู่ใน ศพด. ได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย มีการพัฒนาด้านสุขภาพให้แข็งแรงขึ้น

โครงการเปิดบ้านวิชาการพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 โครงการเปิดบ้านวิชาการพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายได้เป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการพัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อให้ความรู้เรื่อง นวัตกรรมการสอน วิธีการสอน เพื่อให้ความรู้เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา (SAR) เพื่อให้ความรู้เรื่อง วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมในโครงการฯ ครั้งนี้ด้วย

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) กิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลาลงแหล่งน้ำสาธารณะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้ส่งมอบตัวแทนในเขตพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในเทศกาลงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ประจำปี 2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้ส่งมอบตัวแทนในเขตพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย เข้าร่วมการประกวดแข่งขันในเทศกาลงานน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขันผัดหมี่โคราช รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประเภท กระเช้าผลไม้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประเภท กระเช้าพืชผักโดยได้รับใบประกาศนียบัตรจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 25 มิถุนายน 2465 นายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานในพิธิ โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 มี 2 กิจกรรม1.การฝึกอบรมการทำมะพร้าวโคโค่2.การฝึกอบรมการทำข้าวหมากณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 23 บ้านเขาเสด็จ

โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรประจำปี 2565 กิจกรรม ทำข้าวหมากและทำมะพร้าวโคโค่

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 กองส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรประจำปี 2565 กิจกรรม ทำข้าวหมากและทำมะพร้าวโคโค่ โดยมีนายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานฯ พร้อมชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนบ้านซับหวาย ณ ศูนย์บริการฯ บ้านซับหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นายมิชา พงษ์สว่าง นายก อบต.หนองสาหร่าย ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของชาวตำบลหนองสาหร่าย การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในการเยียวยาผู้ป่วย 3,000 บาท/ครัวเรือน

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายมิชา พงษ์สว่าง นายก อบต. หนองสาหร่าย ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของชาวตำบลหนองสาหร่าย การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ในการเยียวยาผู้ป่วย 3,000 บาท/ครัวเรือน ในเขตตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมด 25 หมู่บ้าน จำนวน 881 ครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย (ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และลายขิดนารีรัตนราชกัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย พร้อมด้วย ข้างราชการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย (ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และลายขิดนารีรัตนราชกัญญา) ในวันพฤหัสบดี ตามนโยบายจังหวัดนครราชสีมา

นายกมิชา พงษ์สว่าง พร้อม สมาชิกสภา หมู่ที่ 17 บ้านหัวสนาม และเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ลงพื้นที่ออกสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565..……………………………………………………………นายกมิชา พงษ์สว่าง พร้อม สมาชิกสภา หมู่ที่ 17 บ้านหัวสนาม และเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้ลงพื้นที่ออกสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์

อบต.หนองสาหร่าย เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย พร้อม ข้าราชการ เป็นตัวแทนท่านนายก ฯ………………………………………………………………….เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอปากช่อง

1 2 3
Message us