top of page

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 ข้อมูลการติดติด

การประชาสัมพันธ์

O5 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O6 Q&A

การบริหารงานและงบประมาณ

O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปี

O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

O11 คู่มือหรือแนวทางให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

O12 ข้อมูลหรือสถิติการให้บริการ

O13 E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O14 รายการ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

การส่งเสริมความโปร่งใส

O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและการประพฤติมิชอบประจำปี

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ตรวจประเมิน ITA 

bottom of page