กฏหมายและระเบียบต่างๆ

รวมระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับท้องถิ่น

สามารถสืบค้นได้ ที่เว็บไซต์ https://www.thongthinlaws.com/


 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2562
 • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
 • พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563
 • พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2548
 • พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 1)  พ.ศ.2547   
 • ที่ มท 0808.2/ว2911 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online
 • ที่ มท 0808.4/ว934 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ที่ มท 0808.4/ว3020 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ที่ กค 0402.5/ว185 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ (จัดซื้อจัดจ้าง)
 • ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561

Message us