top of page

การประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ

แจ้งแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติ การยืนยันตัวตน และการยื่นอุทธรณ์ ประชาชนสามารถยื่นยันตัวตนและยื่นอุทธรณ์ได้ในวันและเวลาทำการที่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขาทั่วประเทศ


โดยประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ ในวันที่ 1 มีนาคม 2566