top of page

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570)

อัปเดตเมื่อ 10 เม.ย.

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายแผล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1/2567) โดยมีนายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหอนงสาหร่าย เป็นประธานในที่ประชุม และมีสมาชิก ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรอำเภอปากช่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร เจ้าหน้าที่อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สังกัดตำบลหนองสาหร่าย ร่วมเป็นคณะกรรมการ รวมจำนวน 19 คน เพื่อเข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย


โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุม

การเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เรื่องของโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและเพิ่มทักษะชีวิตให้แก่เด็กเยาวชน ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเป็นโครงการอบรมหรือศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย โดยมีมติให้เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายได้นำข้อเสนอแนะความคิดเห็นจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2567

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page