top of page

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร แสดงสัญลักษณ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย นำโดย นายมิชา พงษ์สว่าง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมใจประกาศเจตนารมณ์และแสดงสัญลักษณ์ งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงาน ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครราชสีมา และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต