top of page

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้าง Health Literacy

โครงการศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ ได้เล็งเห็นปัญหา โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs โดยเฉพาะโรคเบาหวาน และความดัน ซึ่งเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยอื่นตามมา จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้าง Health Literacy ตามหลักการจัดการโรคเรื้อรังแนวใหม่ ด้วยหลัก 4 อ. (อารมณ์ อาหาร ออกกำลังกาย และเอาพิษออก) ด้วยการให้ความรู้ เรื่อง 4 อ. และสาธิตการปฏิบัติตามหลัก 4 อ. ที่ถูกต้อง แก่ผู้สูงอายุและประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เพื่อลดอัตราการเกิดผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่ และควบคุมและลดอัตราการเกิดผู้ป่วยเบาหวานและความดันสูงรายใหม่ ออกให้ความรู้ทั้งหมด 25 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 มีนาคม 2564


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentare


bottom of page