top of page

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคสุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ หอประชุมสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร วันที่ 19 มีนาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อร่วมสร้างพื้นที่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และกำจัดโรคนี้ให้หมดไป

2. เพื่อส่งเสริมความรู้ และความตระหนักให้ประชาชนและอาสาปศุสัตว์ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า


ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page