top of page

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนฯ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 4. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กองทุนฯ 5. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 6. เพื่อสร้างประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่นวัตกรรมชุมชน

วันที่ 18 กันยายน 2566 เริ่มจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร ศึกษาประสิทธิภาพของ LTC ได้รับเกียรติจากท่านนายกมาอธิบายโครงการด้วยตนเอง พร้อมผู้อำนวยการสถานีอนามัย พูดการเริ่มต้นจนทำให้โครงการนี้สำเร็จเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

ภาคบ่าย ได้รับเกียรติจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) โดยได้บรรยายให้ความรู้ถึงแนวทางความสำเร็จ รวมไปถึงขั้นตอนและวิธีการที่จะทำให้สามารถดูแลได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 19 กันยายน 2566 เยี่ยมชม การดำเนินงานผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ได้รับการตอนรับจากท่านนายก ปลัด ผู้อำนวยกองคลัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุที่เตรียมการต้อนรับอย่างดี มีกิจกรรม พร้อมได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุ
ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page