top of page

คำสั่งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ 1

หน่วย1
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 4.53MB

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หน่วยเลือกตั้งที่ 2

หน่วย2
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 4.52MB

แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเพิ่มเติม

1
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 4.46MB

ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page