top of page

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) 2566


คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรม
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 1.40MB

Comments


bottom of page