top of page

คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทางการดำเนินการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

อัปเดตเมื่อ 9 เม.ย.


คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 165KBCommenti


bottom of page