top of page

งานป้อนกันฯ งานกู้ชีพ และกองช่าง เร่งเข้าขนของชาวบ้าน หมู่ 4 บ้านหนองคู

เช้าวันนี้ ทางทีมงานป้อนกันฯ งานกู้ชีพ และกองช่าง เร่งเข้าขนของชาวบ้าน หมู่ 4 บ้านหนองคู เนื่องจากน้ำในลำตะคลองเริ่มหนุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขอให้เฝ้าระวัง! บ้านเรือนที่อยู่บริเวณรอบอ่างลำตะคลอง

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page