top of page

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลหนองสาหร่ายดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page