top of page

บริการสาธารณะ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง เเละโรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


bottom of page