top of page

บริการสาธารณะ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น.

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ดำเนินการพ่นหมอกควัน ป้องกันโควิด กำจัดยุง ป้องกันไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านบ่อทองดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page