top of page

ปฐมนิเทศพนักงานจ้างทั่วไป,พนักงานจ้างตามภารกิจ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายและนายวุฒินันท์ รัตนเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้ปฐมนิเทศพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณประจำปี 2567ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Комментарии


bottom of page