top of page

ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง ยกเลิกประกาศการจัดหาเอกชนเข้ามาลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการขยะมูลฝอยตา