top of page

ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ท

ประกาศ อบต.หนองสาหร่าย เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินสงวนแปลงกิ่งตายางพาราเลขระหว่าง 523826820 ผัง 2 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา