top of page

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันนี้ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ 1. การแนะนำตัวข้าราชการใหม่ที่โอนย้ายมาปฎิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย 2. เรื่องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้ง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 จำนวน 7 โครงการ 3. เรื่องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจ้ง งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ประจำปี 2566 จำนวน 10 โครงการ 4. เรื่องจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้นำเงินมาคืนทางราชการแล้ว จำนวน 29 รายเป็นเงินทั้งสิ้น 287,417 บาทดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page