top of page

ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันนี้ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.

ได้มีการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ 1. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 2/2566 2. ขออนุมัติกันเงินต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย แบบยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม จำนวน 3,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม ตามแบบมาตราฐาน
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page