top of page

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น.

ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ เรื่องการพิจารณาขอเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เรื่องการมอบโอนระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดนครราชสีมา


ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page