top of page

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

วันนี้ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ เรื่องขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2566 จำนวน 5 โครงการ และขอความเห็นชอบโอนงบประมาณ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page