top of page

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.

ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ 1. พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวาระที่ 2 รับฟังการแปรข้อบัญญัติ วาระที่ 3 ขอความเห็นชอบ 2. พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page