top of page

ประชุมสภาสมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.

ได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การขอความเห็นชอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commenti


bottom of page