top of page

ประมวลภาพกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 8 สิงหาคม 2566

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสง่า ได้จัดกิจกรรมประจำวันตามแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก โดยพาเด็กๆ วาดภาพระบายสี ฟังนิทาน และให้เด็กๆแสดงเป็นตัวละครในนิทาน


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู ได้จัดกิจกรรมประจำวันตามแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก โดยพาเด็กๆ วาดภาพระบายสี เต้นแอโรบิก และเล่นลิงชิงบอล


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมดื่มนมประจำวันและเรียนรู้เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติผ่านสื่อการเรียนการสอน DLTV


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสนาม ได้จัดกิจกรรมประจำวันตามแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก โดยพาเด็กๆ วาดภาพระบายสี และฝึกหัดอ่านออกเสียงตามคุณครู


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับหวาย ได้จัดกิจกรรมประจำวันตามแผนการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก โดยพาเด็กๆ วาดภาพระบายสี และเต้นแอโรบิก เพื่อบริหารร่างกายให้แข็งแรงยิ่งขึ้นดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page