top of page

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2565


ตัวชี้วัดที่ 42
.pdf
Download PDF • 2.99MB

Comments


bottom of page