top of page

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2565


ตัวชี้วัดที่ 42
.pdf
Download PDF • 2.99MB

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page