top of page

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2566


O35รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 192KB


โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

2566

2567

コメント


bottom of page