top of page

ศึกษาดูงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อัปเดตเมื่อ 14 ก.พ.

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย นำโดยนามิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งจัดโดยกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดนครพนม จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น เพื่อบริหารจัดการผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง และการสร้างความเข็มแข็งของภาคีและเครือข่ายสุขภาพ

โดยมีการศึกษาดูงานตามสถานที่ดังต่อไปนี้

1.ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลโพนสวรรค์

2.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเศณษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตำบลบ้านเขวา

3.เทศบาลเมืองพล
ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น


bottom of page