top of page

ส่งใบแจ้งค่าธรรมเนียมจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย

วันที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น.

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ส่งใบแจ้งค่าธรรมเนียมจัดเก็บและขนขยะมูลฝอย หมู่ 10 บ้านท่ามะนาว หมู่ 22 บ้านโนนป่าติ้วดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page