top of page

อบต.หนองสาหร่าย ได้จัดการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2564 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้จัดการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ณ โรงเรียนปากช่อง 2