top of page

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

หนองสาหร่าย(1)
.pdf
Download PDF • 475KB

ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

มาตรการเกี่ยวกับวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

#ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

#แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

コメント


bottom of page