top of page

โครงการกิจกรรมการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองสาหร่าย

อัปเดตเมื่อ 19 มิ.ย.

  • กิจกรรมส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการฟื้นฟูดินและบำรุงต้นไม้

  • กิจกรรมส่งเสริมการใช้น้ำหมักชีวภาพในการบำบัดของเสียจากการเลี้ยงสัตว์และบำรุงต้นไม้


ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

留言


bottom of page