top of page

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ

เนื่องจากเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย มี 25 หมู่บ้าน และในปัจจุบันปริมาณขยะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายมีแนวโน้มปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง การเก็บขนมูลฝอย การส่งขยะอันตรายไปกำจัด เพื่อให้ปริมาณขยะลดลง ลดภาวะโลกร้อน เอื้อต่อการอยู่อาศัยและดำรงชีพที่ดี กิจกรรมการอบรมคัดแยกขยะ ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ ครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายตัวแทนครัวเรือน จำนวน 120 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 20 คน รวมทั้งสิ้น 140 คน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการฯ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ตามหลัก 3Rs ให้กับประชาชนในพื้นที่

2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางและเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในพื้นที่ ให้ลดจากเดิมร้อยละ 5 ต่อปี

3. เพื่อให้เกิดการจัดทำบริการสาธารณะโดยการมอบหมายให้เอกชนดำเนินการ

หรือร่วมดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

4. เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

5. เพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการขยะในระดับตำบลดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น

留言


bottom of page