top of page

โครงการจัดงานของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย (กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน)

เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รับการปลูกจิตสำนึก ค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นคนดีมีคุณภาพ ได้รู้จักหลักธรรมในการนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต อยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข เป็นการฝึกให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติธรรมมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ประกอบกรรมดี ตลอดถึงให้เห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพบนพื้นฐาน ของหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศที่ถาวรและยั่งยืนต่อไป


มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้และเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  2. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ผู้ปกครองได้เข้าใจกิจกรรมทางพุทธศาสนาและฝึกการบำเพ็ญบุญ และปฏิบัติธรรม

  3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้จักการให้อภัย

  4. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page