top of page

โครงการทาสีให้น้อง

ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองสาหร่าย ข้าราชการ และพนักงาน อบต. ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ด้วยการทาสีหอประชุมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย