top of page

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 1-2 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้จัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม พนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน เขาใหญ่ โดยมีนางสาวชารีมา พงษ์สว่าง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานเปิด

โครงการฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ มีดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับฝึกอบรม มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้ผู้เข้ารับฝึกอบรม มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ เผื่อแผ่แบ่งปัน อยู่ร่วมกันอย่างสนามฉันท์ สามัคคี และร่วมกันแก้ไขปัญหาภายในองค์กร

  3. เพื่อเสริมสร้างผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ลดความขัดแย้งภายในองค์กร สร้างสัมพันธภาพที่ดี สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยการใช้หลักธรรมและหลักคุณธรรม จริยธรรมเป็นแนวปฎิบัติ

ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page