top of page

โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2564

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่โครงการฝึกอบรม เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2564
แบบฝึกหัดก่อนฝึกอบรม


แบบฝึกหัดหลังฝึกอบรม