top of page

โครงการลานธรรมกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการลานธรรมกีฬา เพื่อมุ่งหวังสร้างสังคมเข้มแข็ง ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยนำพระพุทธศาสนาเป็นสื่อกลาง เป็นแกนหลักในการจุดปะรกายนำการพัฒนาให้ผู้สูงอายุมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ พัมนาตนเองทั้งในด้านกายภาพและจิตภาพไปด้วยกัน

มีวัตถุประสงค์ ได้แก่

1. เพื่อส่งเสริมการใช้หลักพุทธศาสนาเสริมสร้างจิตสำนึกให้ผู้สูงอายุ ยึดมั่นในค่านิยมหลักของคนไทยและนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างมีคุณภาพ

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้สูงอายุหันมาสนใจด้านธรรมบำบัด สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

3. เพื่อส่งเสริมประชาชนให้พออยู่ พอกินพอใช้ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ใช้ชีวิตที่เหมาะสมตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน

4. เพื่อพัฒนาแนวทางการประสานสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งพระสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่

5. เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนให้ยังยืน
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page