top of page

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านซับหวาย

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น.

นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับหวาย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการมีดังนี้

  1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ และพฤติกรรมที่ดีในการดูแลสุขภาพช่องปาก

  2. เพื่อสร้างสุขนิสัยให้นักเรียนแปรงฟันวันละ 3 ครั้ง และมีทักษะการแปรงฟันที่ถูกต้องตามช่วงวัย

  3. เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพฟันน้ำนมให้ดี เพื่อรองรับฟันแท้ที่กำลังจะงอกของเด็ก

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page