top of page

โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้ (PCL)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาต้องจัดการศึกษาและออกแบบการจัดการเรียนรู้ร่วมกับครู ผู้เรียนจึงจะประสบความสำเร็จในการเรียนรู้ ดังนั้น จึงจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภายในศูนย์การเรียนรู้ (PCL) ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้มีการประชุมปฏิบัติการขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จึงเสนอการดำเนินโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครู

     2. เพื่อให้ครูมีความรู้เกี่ยวกับ PCL และนำมาใช้ในการสอนและพัฒนานักเรียน

     3. เพื่อให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆเป็นประจำรับฟังความคิดเห็นใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

     1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับ PCL และนำมาใช้ในการสอนและพัฒนานักเรียน

     3. ครูและบุคลากรสามารถแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆเป็นประจำรับฟังความคิดเห็น ใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลงดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page