top of page

โครงการส่งเสริมให้ความรู้ทางการเกษตร กิจกรรม ทำปุ๋ยน้ำ เพาะเมล็ดพันธุ์ผัก และการปลูกผักไฮโดรโปรนิส์

วันที่ 8 กันยายน 2564