top of page

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองสา

อัปเดตเมื่อ 13 ก.ค. 2566

ประมวลภาพ วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย โดยได้รับเกียรติจากนายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานเปิดโครงการฯ ดังกล่าวในครั้งนี้ พร้อมด้วยนางสาวชารีมา พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย และนายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง

การจัดฝึกอบรมตามโครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 เป็นหลักสูตรสำคัญซึ่งจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง มีทักษะในการปฐมพยาบาล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้อื่น ก่อนนำส่งสถานพยาบาล การฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 244 คน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น ซึ่งในวันนี้ เป็นการฝึกอบรมให้แก่รุ่นที่ 1 จำนวน 86 คน

#วัตถุประสงค์ (เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค) 1. เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไปมีความรู้ที่ถูกต้องในการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) 2. เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนทั่วไป สามารถดูแลผู้ป่วยหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นได้ถูกต้อง
ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page