top of page

โครงการอบรมเยาวชนคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2566

ในปัจจุบันการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง และมีความหลากหลาย มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดแคลนคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่ เบี่ยงเบนขาดระเบียบวินัย ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของเด็ก เยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา ต้องขาดความมั่นคงจนเกิดปัญหาต่างๆ ของสังคมตามมา เช่น สำหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ ปัญหาการก่อ เหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติด เกมส์ สำหรับประชาชนทั่วไป ได้แก่ ปัญหาการทำงานที่ไม่มีความสุข ปัญหาความสามัคคีในองค์กร เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนเพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรมและการดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม ด้วยการจิตสำนึกที่ดีในการดำเนินชีวิตและประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายจึงได้จัดทำ โครงการอบรมเยาวชนคุณธรรมและจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น


ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page